چرا از سمساری خرید کنیم . شماره 10

10 جلوگیری از ضایعات

 با سمساری تهران همراه باشید. 

ششمین هزینه بزرگ خانوارها در اروپا خرید لباس است.

اگرچه این اتلاف درآمد خانوار نیست، برخی از این پول می تواند برای سایر نیازها مفید باشد.

همچنین تاثیر این همه لباس در محیط زیست به شدت زیاد است.

صنعت پوشاک مقدار زیادی زباله در زنجیره تامین و در پایان عمر لباس ایجاد می کند،

جایی که اغلب در هر منطقه دور ریخته می شود.

کاربران نهایی ترجیح می‌دهند بسیاری از لباس‌های مستعمل خود را در محل‌های زباله و محل‌های دفن زباله بیندازند و تأثیر چنین اقداماتی پایدار نیست.

صرف نظر از وسعت آن، هیچ کشوری در جهان فضای زمینی برای حفظ این روش زباله را ندارد.

ECAP چندین راه حل ارائه می دهد،

از جمله گزینه فروش این لباس ها به عنوان لباس های دست دوم.