سمساری شمال تهران
 دفتر سمساری شمال تهران شماره تماس 02122819861 09122808579
سمساری شرق تهران
دفتر سمساری شرق تهران شماره تماس 02177643648  09127249167
سمساری غرب تهران
دفتر سمساری غرب تهران شماره تماس 02188659310 09127249167